Lettlands vänner

Stadgar för Lettlands vänner

Org. nr. 8678007645

§ 1. Organisationens namn skall vara Lettlands vänner.

§ 2. Organisationens verksamhet skall vara att bistå med materiell och ekonomisk hjälp, i första hand till evangelisk-lutherska församlingar, föreningar och stiftel- ser i Lettland. Organisationen kan även ge bistånd till andra behjärtansvärda ändamål i Lettland.

§ 3. Medlemskapet är begränsat till styrelsens medlemmar.

§ 4. Styrelsen väljs av årsmötet på ett år. Styrelsen ska bestå av minst sex med- lemmar. Fyllnadsval kan göras vid styrelsemöte om styrelsen så önskar.

§ 5. Styrelsen är beslutsmässig om minst fyra medlemmar är närvarande. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst.

§ 6. Styrelsens åliggande är att förvalta och fördela organisationens tillgångar.

§ 7. Årsmötet skall hållas före mars månads utgång.

§ 8. Räkenskapsåret skall vara kalenderåret.

§ 9. Styrelsen beslutar om stadgeändring. För detta krävs ett enhälligt beslut.

§10. Vid upplösning av organisationen krävs ett enhälligt beslut av styrelsen. Eventuellt kvarvarande tillgångar överförs till Nordisk Östmission.

Stöd oss

Plusgirokonto 832 80 71 - 9

Nyheter

©  Lettlands vänner | Skapad av Vestergård Webb & Design

Kontakta oss

Nyhetsbrev

Registrera dig för att få våra senaste nyheter direkt i din inkorgen.